هیئت مدیره

دکتر حسین فاطمی – رییس انجمن
دکتر محمد جواد غروی – دبیر انجمن
دکتر عبدالعلی شمس برهان – عضو هیئت مدیره
چنگیز خلیلی – نایب رییس انجمن
سیدعباس حسینی تقوی – خزانه دار
شهریار لسان پزشکی – عضو هیئت مدیره
عبدالفتاح صراف نژاد – عضو هیئت مدیره